داستان های فارسی

داستان های فارسی

کتاب داستان پر از داستان ها و قصه های رویایی و خاطره انگیز کودکانه

تعداد ویدئوها: ۱۴۳ | زمان ایجاد: ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
1شیر و موش داستان های فارسیشیر و موش داستان های فارسیکتاب داستان
2پوست خر - داستان های فارسیپوست خر - داستان های فارسیکتاب داستان
3پنج نخود - قصه های فارسیپنج نخود - قصه های فارسیکتاب داستان
4داستان جنگل - داستان های فارسی - قصه های کودکانهداستان جنگل - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
5کفاش و جن ها - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکفاش و جن ها - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
6علی بابا و چهل دزد - داستان های فارسی - قصه های کودکانهعلی بابا و چهل دزد - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
7پوست خر- داستان های فارسیپوست خر- داستان های فارسیکتاب داستان
8قوهای وحشی - داستان های فارسی - قصه های کودکانهقوهای وحشی - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
9موش کوچولوی پرنسس - داستان های فارسی - قصه های کودکانهموش کوچولوی پرنسس - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
10دوازده شاهزاده رقصان - داستان های فارسی - قصه های کودکانهدوازده شاهزاده رقصان - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
11افسانه فولوت زن رنگارنگ هملین - داستان های فارسی - قصه های کودکانهافسانه فولوت زن رنگارنگ هملین - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
12خورشید و ماه - داستان های فارسی - قصه های کودکانهخورشید و ماه - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
13زنان کوچک - داستان های فارسی - قصه های کودکانهزنان کوچک - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
14ملکه برفی - داستان های فارسی - قصه های کودکانهملکه برفی - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
15جادوگر شهر اوز - داستان های فارسی - قصه های کودکانهجادوگر شهر اوز - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
16لالایی برای کودکان - موسیقی زمان خوابلالایی برای کودکان - موسیقی زمان خوابکتاب داستان
17لباس جدید پادشاه - داستان های فارسی - قصه های کودکانهلباس جدید پادشاه - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
18شاهزاده خوشحال - داستان های فارسی - قصه های کودکانهشاهزاده خوشحال - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
19پرنسس و نخود - داستان های فارسی - قصه های کودکانهپرنسس و نخود - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
20سفید برفی و هفت کوتوله - داستان های فارسی - قصه های کودکانهسفید برفی و هفت کوتوله - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
21سه بچه خوک - داستان های فارسی - قصه های کودکانهسه بچه خوک - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
22پینوکیو - داستان های فارسی - قصه های کودکانهپینوکیو - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
23شاهزاده قورباغه - داستان های فارسی - قصه های کودکانهشاهزاده قورباغه - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
24گربه چکمه پوش - داستان های فارسی - قصه های کودکانهگربه چکمه پوش - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
25زیبای خفته - داستان های فارسی - قصه های کودکانهزیبای خفته - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
26پری دریایی کوچولو - داستان های فارسی - قصه های کودکانهپری دریایی کوچولو - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
27زشت و زیبا - داستان های فارسی - قصه های کودکانهزشت و زیبا - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
28سیندرلا - داستان های فارسی - قصه های کودکانهسیندرلا - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
29شنل قرمزی - داستان های فارسی - قصه های کودکانهشنل قرمزی - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
30بند انگشتی - داستان های فارسی - قصه های کودکانهبند انگشتی - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
31موش شهری و موش روستایی - داستان های فارسی - قصه های کودکانه - 4K UHD - Persian Fairy Talesموش شهری و موش روستایی - داستان های فارسی - قصه های کودکانه - 4K UHD - Persian Fairy Talesکتاب داستان
32راپانزل - داستان های فارسی - قصه های کودکانهراپانزل - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
33مرد نون زنجبیلی - داستان های فارسی - قصه های کودکانهمرد نون زنجبیلی - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
34جوریندا و جوریندل - داستان های فارسی - قصه های کودکانهجوریندا و جوریندل - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
35کفش های قرمز - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکفش های قرمز - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
36غول خودخواه - داستان های فارسی - قصه های کودکانهغول خودخواه - داستان های فارسی - قصه های کودکانهکتاب داستان
37قورباغه و گاو نر | داستان های فارسی | قصه های کودکانهقورباغه و گاو نر | داستان های فارسی | قصه های کودکانهکتاب داستان
38پرنسس رز و پرنده طلايي | داستان های فارسیپرنسس رز و پرنده طلايي | داستان های فارسیکتاب داستان
39ببر و بوفالو ها | داستان های فارسیببر و بوفالو ها | داستان های فارسیکتاب داستان
40شیر و موش | داستان های فارسیشیر و موش | داستان های فارسیکتاب داستان
41کوزه سحر آمیز | داستان های فارسی 4Kکوزه سحر آمیز | داستان های فارسی 4Kکتاب داستان
42سرباز حلبی وفادار | داستان های فارسیسرباز حلبی وفادار | داستان های فارسیکتاب داستان
43خر تنبل | داستان های فارسیخر تنبل | داستان های فارسیکتاب داستان
44جوریندا و جوریندل | داستان های فارسیجوریندا و جوریندل | داستان های فارسیکتاب داستان
45کفش های قرمز| داستان های فارسیکفش های قرمز| داستان های فارسیکتاب داستان
46پیترپن | داستان های فارسیپیترپن | داستان های فارسیکتاب داستان
47سالاد | قصه های کودکانهسالاد | قصه های کودکانهکتاب داستان
48داستان های فارسی | فیل و مورچه 4Kداستان های فارسی | فیل و مورچه 4Kکتاب داستان
49روح داخل بطری | داستان های فارسی | قصه های کودکانهروح داخل بطری | داستان های فارسی | قصه های کودکانهکتاب داستان
50مایا زنبوره | داستان های فارسی | قصه های کودکانه 4Kمایا زنبوره | داستان های فارسی | قصه های کودکانه 4Kکتاب داستان
51پرنده طلایی| داستان های فارسیپرنده طلایی| داستان های فارسیکتاب داستان
52پادشاه کوه طلایی | داستان های فارسیپادشاه کوه طلایی | داستان های فارسیکتاب داستان
53دریای شور | داستان های فارسی برای کودکاندریای شور | داستان های فارسی برای کودکانکتاب داستان
54کی به گربه زنگوله میبنده | داستان های فارسی 4K UHDکی به گربه زنگوله میبنده | داستان های فارسی 4K UHDکتاب داستان
55مایزر در چمنزار | داستان های فارسیمایزر در چمنزار | داستان های فارسیکتاب داستان
56رابین هود | داستان های فارسیرابین هود | داستان های فارسیکتاب داستان
57درخت مغرور | داستان های فارسیدرخت مغرور | داستان های فارسیکتاب داستان
58سفرهای گالیور | جزیره لیلیپوت | داستان های فارسیسفرهای گالیور | جزیره لیلیپوت | داستان های فارسیکتاب داستان
59داستان چراغ برق قدیمی | داستان های فارسیداستان چراغ برق قدیمی | داستان های فارسیکتاب داستان
60داستان الیور تویست | داستان های فارسیداستان الیور تویست | داستان های فارسیکتاب داستان
61داستان کودکانه تاجر ونیزی | داستان های فارسیداستان کودکانه تاجر ونیزی | داستان های فارسیکتاب داستان
62قصه ی پرنسس شنل پوش جنگل | داستان های فارسیقصه ی پرنسس شنل پوش جنگل | داستان های فارسیکتاب داستان
63کتاب قصه تصویری دریاچه قوکتاب قصه تصویری دریاچه قوکتاب داستان
64داستان کوتوله | داستان های فارسیداستان کوتوله | داستان های فارسیکتاب داستان
65داستان های فارسی شوالیه ی سبزداستان های فارسی شوالیه ی سبزکتاب داستان
66پاداشِ صداقت | داستان های فارسیپاداشِ صداقت | داستان های فارسیکتاب داستان
67داستان دختر غاز چران | داستان های فارسی | قصه های کودکانهداستان دختر غاز چران | داستان های فارسی | قصه های کودکانهکتاب داستان
68پادشاه ریشو| داستان های فارسی | قصه های کودکانهپادشاه ریشو| داستان های فارسی | قصه های کودکانهکتاب داستان
69آلیس در سرزمین عجایب | داستان های فارسی | قصه های کودکانهآلیس در سرزمین عجایب | داستان های فارسی | قصه های کودکانهکتاب داستان
70داستان پیرمرد غر غرو | داستان های فارسیداستان پیرمرد غر غرو | داستان های فارسیکتاب داستان
71داستان زشت و زیبا | داستان های فارسی | قصه های کودکانهداستان زشت و زیبا | داستان های فارسی | قصه های کودکانهکتاب داستان
72داستان های فارسی گلدان میخکداستان های فارسی گلدان میخککتاب داستان
73داستان کودکانه تصویری " همسایه حسود "داستان کودکانه تصویری " همسایه حسود "کتاب داستان
74داستان تصویری کرم تمشک | داستان های فارسیداستان تصویری کرم تمشک | داستان های فارسیکتاب داستان
75داستان پدربزرگ و نوه | داستان های فارسیداستان پدربزرگ و نوه | داستان های فارسیکتاب داستان
76قصه های کودکانه پینه دوز فقیرقصه های کودکانه پینه دوز فقیرکتاب داستان
77داستان پرنسس کوهستان آبی | داستان های فارسیداستان پرنسس کوهستان آبی | داستان های فارسیکتاب داستان
78داستان عافیت باشه | داستان های فارسیداستان عافیت باشه | داستان های فارسیکتاب داستان
79داستان صوتی قوی جادویی | داستان های فارسیداستان صوتی قوی جادویی | داستان های فارسیکتاب داستان
80قصه های کودکانه گلدان میخکقصه های کودکانه گلدان میخککتاب داستان
81قصه های فارسی پرنسس بهارقصه های فارسی پرنسس بهارکتاب داستان
82داستان های فارسی گرلاگ و گرتاریداستان های فارسی گرلاگ و گرتاریکتاب داستان
83داستان های فارسی سوسک و نخ ابریشمداستان های فارسی سوسک و نخ ابریشمکتاب داستان
84داستان های فارسی کلاهپوشداستان های فارسی کلاهپوشکتاب داستان
85داستان های فارسی زنی که کوفته اش رو گم کردداستان های فارسی زنی که کوفته اش رو گم کردکتاب داستان
86داستان های فارسی پریان مرلینداستان های فارسی پریان مرلینکتاب داستان
87داستان های فارسی سه شاهزادهداستان های فارسی سه شاهزادهکتاب داستان
88داستان های فارسی آینهداستان های فارسی آینهکتاب داستان
89داستان های فارسی شاهزاده میلانداستان های فارسی شاهزاده میلانکتاب داستان
90داستان های فارسی پروانهداستان های فارسی پروانهکتاب داستان
91داستان های فارسی نوازنده فلوتداستان های فارسی نوازنده فلوتکتاب داستان
92قسمت ۱ - قصه های شب چله | شبکه امید - 26 آذر 1398قسمت ۱ - قصه های شب چله | شبکه امید - 26 آذر 1398شب یلدا
93قسمت ۲ - قصه های شب چله | شبکه امید - 27 آذر 1398قسمت ۲ - قصه های شب چله | شبکه امید - 27 آذر 1398شب یلدا
94قسمت ۳ - قصه های شب چله | شبکه امید - 28 آذر 1398قسمت ۳ - قصه های شب چله | شبکه امید - 28 آذر 1398شب یلدا
95قسمت ۴ - قصه های شب چله | شبکه امید - 28 آذر 1398قسمت ۴ - قصه های شب چله | شبکه امید - 28 آذر 1398شب یلدا
96قسمت ۵ - قصه های شب چله | شبکه امید - 28 آذر 1398قسمت ۵ - قصه های شب چله | شبکه امید - 28 آذر 1398شب یلدا
97قسمت ۶ - قصه های شب چله | شبکه امید - 29 آذر 1398قسمت ۶ - قصه های شب چله | شبکه امید - 29 آذر 1398شب یلدا
98قسمت ۷ - قصه های شب چله | شبکه امید - 29 آذر 1398قسمت ۷ - قصه های شب چله | شبکه امید - 29 آذر 1398شب یلدا
99قسمت ۸ - قصه های شب چله | شبکه امید - 30 آذر 1398قسمت ۸ - قصه های شب چله | شبکه امید - 30 آذر 1398شب یلدا
100داستان های فارسی ماده دیو مهربانداستان های فارسی ماده دیو مهربانکتاب داستان
101داستان فارسی شکارچیان رویاداستان فارسی شکارچیان رویاکتاب داستان
102قصه کودکانه پرتویِ امیدقصه کودکانه پرتویِ امیدکتاب داستان
103داستان آتلانتاداستان آتلانتاکتاب داستان
104داستان فارسی سنگ های پلوهینِکداستان فارسی سنگ های پلوهینِککتاب داستان
105پرتویِ امید | داستان های فارسیپرتویِ امید | داستان های فارسیکتاب داستان
106شیرینی پز سخت کوش |قصه های فارسی |شیرینی پز سخت کوش |قصه های فارسی |کتاب داستان
107نان طلایی داستان فارسینان طلایی داستان فارسیکتاب داستان
108جاسپر چوپان خرگوش ها | داستان های فارسی|جاسپر چوپان خرگوش ها | داستان های فارسی|کتاب داستان
109سوپ پوست سوسیس داستان های فارسیسوپ پوست سوسیس داستان های فارسیکتاب داستان
110مردی که در نهایت ترسُ پیدا کردمردی که در نهایت ترسُ پیدا کردکتاب داستان
111دمپایی های ستاره نشان | داستان های فارسیدمپایی های ستاره نشان | داستان های فارسیکتاب داستان
112دونه برفی | داستان های فارسیدونه برفی | داستان های فارسیکتاب داستان
113کریسمس مخصوص پاپا پانو| داستان های فارسیکریسمس مخصوص پاپا پانو| داستان های فارسیکتاب داستان
114چه فایده ای داره |داستان های فارسیچه فایده ای داره |داستان های فارسیکتاب داستان
115لباس عروسی زیر دریا داستان های فارسیلباس عروسی زیر دریا داستان های فارسیکتاب داستان
116قولی که عمل نشد | داستان های فارسیقولی که عمل نشد | داستان های فارسیکتاب داستان
117هریس و مزرعه ارگانیکش| داستان های فارسیهریس و مزرعه ارگانیکش| داستان های فارسیکتاب داستان
118بازی قایم باشک | داستان های فارسیبازی قایم باشک | داستان های فارسیکتاب داستان
119قصر زیر دریا | داستان های فارسیقصر زیر دریا | داستان های فارسیکتاب داستان
120سال نو | The New Year | داستان های فارسیسال نو | The New Year | داستان های فارسیکتاب داستان
121سه ریسنده | داستان های فارسیسه ریسنده | داستان های فارسیکتاب داستان
122قصه ی ماموریت سپید ابری | آی قصه | هزارقصهقصه ی ماموریت سپید ابری | آی قصه | هزارقصهکتاب داستان
123قصه ی بقچه ی برف ننه سرما | آی قصه | ننه سرماقصه ی بقچه ی برف ننه سرما | آی قصه | ننه سرماکتاب داستان
124قصه ی دوستان پیراهنی | آی قصهقصه ی دوستان پیراهنی | آی قصهکتاب داستان
125تولد زرافه | آی قصه | هزارقصهتولد زرافه | آی قصه | هزارقصهکتاب داستان
126شهر آی‌قصه | ماجرای اسم آدم‌هاشهر آی‌قصه | ماجرای اسم آدم‌هاکتاب داستان
127قصه | بارون اومد، چیکار کنیم؟قصه | بارون اومد، چیکار کنیم؟کتاب داستان
128قصه آدم فاضایاقصه آدم فاضایاکتاب داستان
129قصه گربه‌ ی شماره‌ی ۶قصه گربه‌ ی شماره‌ی ۶کتاب داستان
130شهر آی‌قصه | کرگدنی به نام کرگدنشهر آی‌قصه | کرگدنی به نام کرگدنکتاب داستان
131قصه ی کودکانه هاپ‌هاپقصه ی کودکانه هاپ‌هاپکتاب داستان
132قصه داینامایناقصه داینامایناکتاب داستان
133قصه حالا به کی بگم؟ چطور بگم؟قصه حالا به کی بگم؟ چطور بگم؟کتاب داستان
134طبل زن | داستان های فارسیطبل زن | داستان های فارسیکتاب داستان
135شاهزاده دارلینگ | داستان های فارسیشاهزاده دارلینگ | داستان های فارسیکتاب داستان
136قصه های کودکانه | مالی و غولقصه های کودکانه | مالی و غولکتاب داستان
137قصه های فارسی جانِ وفادارقصه های فارسی جانِ وفادارکتاب داستان
138داستان شاهزاده خانمی با بیست دامنداستان شاهزاده خانمی با بیست دامنکتاب داستان
139داستان های کودکانه - داستان غیب گو قسمت اولداستان های کودکانه - داستان غیب گو قسمت اولکتاب داستان
140داستان های کودکانه - داستان غیب گو قسمت دومداستان های کودکانه - داستان غیب گو قسمت دومکتاب داستان
141داستان های کودکانه - داستان غیب گو قسمت سومداستان های کودکانه - داستان غیب گو قسمت سومکتاب داستان
142داستان های کودکانه - داستان غیب گو قسمت چهارمداستان های کودکانه - داستان غیب گو قسمت چهارمکتاب داستان
143داستان های کودکانه - داستان غیب گو قسمت پنجمداستان های کودکانه - داستان غیب گو قسمت پنجمکتاب داستان