دلتنگی

دلتنگی

مجموعه استوری دلتنگی مخاطب خاص

تعداد ویدئوها: ۲۳ | زمان ایجاد: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
1استوری دلتنگی خاصاستوری دلتنگی خاصاستوری کلیپ
2استوری بیقراریاستوری بیقراریاستوری کلیپ
3استوری دوری یاراستوری دوری یاراستوری کلیپ
4دیگر دچارت نیستمدیگر دچارت نیستماستوری کلیپ
5استوری موزیک - ماه بی تکرار مناستوری موزیک - ماه بی تکرار مناستوری کلیپ
6چگونه دلتنگ نمی شوی !چگونه دلتنگ نمی شوی !استوری کلیپ
7استوری نیست بیماری چو بیماری دلاستوری نیست بیماری چو بیماری دلاستوری کلیپ
8تنها ترین آدم ها مهربون ترین هانتنها ترین آدم ها مهربون ترین هاناستوری کلیپ
9استوری دلتنگی موزیکالاستوری دلتنگی موزیکالاستوری کلیپ
10استوری فکر کردن به مخاطب خاصاستوری فکر کردن به مخاطب خاصاستوری کلیپ
11استوری دلتنگی عاشقانهاستوری دلتنگی عاشقانهاستوری کلیپ
12دلم گرفته ای رفیق... 😔 گرشا رضاییدلم گرفته ای رفیق... 😔 گرشا رضاییاستوری کلیپ
13استوری دستهای تو ، داریوشاستوری دستهای تو ، داریوشاستوری کلیپ
14استوری تنهایی بی رفیقاستوری تنهایی بی رفیقاستوری کلیپ
15استوری متن درد دل و دلتنگیاستوری متن درد دل و دلتنگیاستوری کلیپ
16استوری آهنگ تتلواستوری آهنگ تتلواستوری کلیپ
17در وفای تو چنانم که اگر خاک شومدر وفای تو چنانم که اگر خاک شوماستوری کلیپ
18استوری تنهایی خاصاستوری تنهایی خاصاستوری کلیپ
19استوری دلتنگی های مناستوری دلتنگی های مناستوری کلیپ
20دلتنگی مخاطب خاصدلتنگی مخاطب خاصاستوری کلیپ
21نسشته ام به در نگاه میکنمنسشته ام به در نگاه میکنماستوری کلیپ
22و من کجای نیامدنت بمیرم بهتر است ؟و من کجای نیامدنت بمیرم بهتر است ؟استوری کلیپ
23استوری شیک دلتنگیاستوری شیک دلتنگیاستوری کلیپ