کلاس دوازدهم ریاضی

کلاس دوازدهم ریاضی

در این فهرست پخش تمام ویدیو های آموزشی دوازدهم ریاضی قرار دارد

تعداد ویدئوها: ۲۳ | زمان ایجاد: ۸ بهمن ۱۳۹۷
1تدریس حدود متناهی _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ خسینیتدریس حدود متناهی _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ خسینی
2تدریس مثلثات _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ اصغریتدریس مثلثات _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ اصغری
3تدریس مثلثات _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ اصغری 2تدریس مثلثات _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ اصغری 2
4تدریس مثلثات _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ حسینیتدریس مثلثات _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ حسینی
5تدریس مثلثات _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ حسینی 2تدریس مثلثات _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ حسینی 2
6تدریس مثلثات _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ حسینی 3تدریس مثلثات _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ حسینی 3
7تدریس مشتق _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ اصغریتدریس مشتق _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ اصغری
8تدریس مشتق _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ حسینیتدریس مشتق _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ حسینی
9تدریس تابع _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ اصغریتدریس تابع _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ اصغری
10تدریس تابع _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ اصغری 2تدریس تابع _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ اصغری 2
11تدریس تابع _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ هاشمیتدریس تابع _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ هاشمی
12تدریس تابع _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ هاشمی 2تدریس تابع _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ هاشمی 2
13تدریس ماتریس و کاربرد ها _ هندسه _ دوازدهم ریاضی _ حسینیتدریس ماتریس و کاربرد ها _ هندسه _ دوازدهم ریاضی _ حسینی
14تدریس ماتریس و کاربرد ها _ هندسه _ دوازدهم ریاضی _ حسینی 2تدریس ماتریس و کاربرد ها _ هندسه _ دوازدهم ریاضی _ حسینی 2
15تدریس ماتریس و کاربرد ها _ هندسه _ دوازدهم ریاضی _ حسینی 3تدریس ماتریس و کاربرد ها _ هندسه _ دوازدهم ریاضی _ حسینی 3
16تدریس مقاطع مخروطی _ هندسه _ دوازدهم ریاضی _ حسینیتدریس مقاطع مخروطی _ هندسه _ دوازدهم ریاضی _ حسینی
17تدریس مقاطع مخروطی _ هندسه _ دوازدهم ریاضی _ حسینی2تدریس مقاطع مخروطی _ هندسه _ دوازدهم ریاضی _ حسینی2
18تدریس آشنایی با نظریه اعداد _ گسسته _ دوازدهم ریاضی _ اصغریتدریس آشنایی با نظریه اعداد _ گسسته _ دوازدهم ریاضی _ اصغری
19تدریس آشنایی با نظریه اعداد _ گسسته _ دوازدهم ریاضی _ اصغریتدریس آشنایی با نظریه اعداد _ گسسته _ دوازدهم ریاضی _ اصغری
20تدریس آشنایی با نظریه اعداد _ گسسته _ دوازدهم ریاضی _ اصغری 3تدریس آشنایی با نظریه اعداد _ گسسته _ دوازدهم ریاضی _ اصغری 3
21تدریس آشنایی با نظریه اعداد _ گسسته _ دوازدهم ریاضی _ اصغری 4تدریس آشنایی با نظریه اعداد _ گسسته _ دوازدهم ریاضی _ اصغری 4
22تدریس گراف و مدل سازی _ گسسته _ دوازدهم ریاضی _ اصغریتدریس گراف و مدل سازی _ گسسته _ دوازدهم ریاضی _ اصغری
23تدریس گراف و مدل سازی _ گسسته _ دوازدهم ریاضی _ اصغری2تدریس گراف و مدل سازی _ گسسته _ دوازدهم ریاضی _ اصغری2