کلاس ششم ابتدایی

کلاس ششم ابتدایی

در این پلی لیست برای شما ویدیو های آموزشی پایه ششم ابتدایی را جمع آوری کرده ایم

تعداد ویدئوها: ۳۷ | زمان ایجاد: ۲۲ دی ۱۳۹۷
1تدریس درس زنگ علوم _ علوم _ پایه ششم _ فاظمه موسوی مرتضویتدریس درس زنگ علوم _ علوم _ پایه ششم _ فاظمه موسوی مرتضوی
2تدریس درس زنگ علوم _ علوم _ پایه ششم _ آرزو اکبریتدریس درس زنگ علوم _ علوم _ پایه ششم _ آرزو اکبری
3تدریس درس زنگ علوم _ علوم _ پایه ششم _ هدی توبکتدریس درس زنگ علوم _ علوم _ پایه ششم _ هدی توبک
4تدریس درس کارخانه کاغذ سازی _ پایه ششم _ علوم _ زینب عمادیانتدریس درس کارخانه کاغذ سازی _ پایه ششم _ علوم _ زینب عمادیان
5تدریس درس کارخانه کاغذ سازی _ پایه ششم _ علوم _ ریحانه امیریتدریس درس کارخانه کاغذ سازی _ پایه ششم _ علوم _ ریحانه امیری
6تدریس درس کارخانه کاغذ سازی _ پایه ششم _ علوم _ فاطمه موسویتدریس درس کارخانه کاغذ سازی _ پایه ششم _ علوم _ فاطمه موسوی
7تدریس درس کارخانه کاغذ سازی _ پایه ششم _ علوم _ آرزو اکبریتدریس درس کارخانه کاغذ سازی _ پایه ششم _ علوم _ آرزو اکبری
8تدریس درس کارخانه کاغذ سازی _ پایه ششم _ علوم _ هدی توبکتدریس درس کارخانه کاغذ سازی _ پایه ششم _ علوم _ هدی توبک
9تدریس کامل _ پایه ششم _ علوم _ فرشته حمزه ایتدریس کامل _ پایه ششم _ علوم _ فرشته حمزه ای
10تدریس درس سرگذشت دفتر من _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیتدریس درس سرگذشت دفتر من _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینی
11تدریس درس سرگذشت دفتر من _ علوم _ پایه ششم _ فاطمه موسویتدریس درس سرگذشت دفتر من _ علوم _ پایه ششم _ فاطمه موسوی
12تدریس درس سرگذشت دفتر من _ علوم _ پایه ششم _ آرزو اکبریتدریس درس سرگذشت دفتر من _ علوم _ پایه ششم _ آرزو اکبری
13تدریس درس سرگذشت دفتر من _ علوم _ پایه ششم _ هدی توبکتدریس درس سرگذشت دفتر من _ علوم _ پایه ششم _ هدی توبک
14تدریس درس سفر به اعماق زمین _ علوم _ پایه ششم _ زینب عالمیانتدریس درس سفر به اعماق زمین _ علوم _ پایه ششم _ زینب عالمیان
15تدریس درس سفر به اعماق زمین _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیتدریس درس سفر به اعماق زمین _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینی
16تدریس درس سفر به اعماق زمین _ علوم _ پایه ششم _ فاطمه موسویتدریس درس سفر به اعماق زمین _ علوم _ پایه ششم _ فاطمه موسوی
17تدریس درس سفر به اعماق زمین _ علوم _ پایه ششم _ آرزو اکبریتدریس درس سفر به اعماق زمین _ علوم _ پایه ششم _ آرزو اکبری
18تدریس درس سفر به اعماق زمین _ علوم _ پایه ششم _ هدی توبکتدریس درس سفر به اعماق زمین _ علوم _ پایه ششم _ هدی توبک
19تدریس کامل فصل علوم زمین _ پایه ششم _ علوم _ فرشته حمزه ایتدریس کامل فصل علوم زمین _ پایه ششم _ علوم _ فرشته حمزه ای
20تدریس درس زمین پویا _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیتدریس درس زمین پویا _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینی
21تدریس درس زمین پویا _ علوم _ پایه ششم _ فاطمه موسویتدریس درس زمین پویا _ علوم _ پایه ششم _ فاطمه موسوی
22تدریس درس زمین پویا _ علوم _ پایه ششم _ آرزو اکبریتدریس درس زمین پویا _ علوم _ پایه ششم _ آرزو اکبری
23تدریس درس زمین پویا _ علوم _ پایه ششم _ هدی توبکتدریس درس زمین پویا _ علوم _ پایه ششم _ هدی توبک
24تدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ زینب عالمیانتدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ زینب عالمیان
25تدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیتدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینی
26تدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ فاطمه موسویتدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ فاطمه موسوی
27تدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ آرزو اکبریتدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ آرزو اکبری
28تدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ لادن احمدپور سامانیتدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ لادن احمدپور سامانی
29تدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیتدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینی
30تدریس درس سفر انرژی_ علوم _ پایه ششم _ لادن امینی پورتدریس درس سفر انرژی_ علوم _ پایه ششم _ لادن امینی پور
31تدریس درس طراحی کنیم و بسازیم _ علوم _ پایه ششم _ لادن امینی پورتدریس درس طراحی کنیم و بسازیم _ علوم _ پایه ششم _ لادن امینی پور
32تدریس درس سالم بمانید _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیتدریس درس سالم بمانید _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینی
33تدریس درس جنگل برای کیست _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیتدریس درس جنگل برای کیست _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینی
34تدریس درس شگفتی های بزرگ _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیتدریس درس شگفتی های بزرگ _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینی
35تدریس درس خیلی بزرگ خیلی کوچک _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیتدریس درس خیلی بزرگ خیلی کوچک _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینی
36تدریس درس خیلی بزرگ خیلی کوچک _ علوم _ پایه ششم _ لادن احمدپورتدریس درس خیلی بزرگ خیلی کوچک _ علوم _ پایه ششم _ لادن احمدپور
37تدریس درس از گذشته تا آینده _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیتدریس درس از گذشته تا آینده _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینی