کلاس دهم انسانی

کلاس دهم انسانی

در این پلی لیست تام ویدیو های آموزش پایه دهم انسانی را جمع آوری کرده ایم

تعداد ویدئوها: ۵۶ | زمان ایجاد: ۲۸ دی ۱۳۹۷
1تدریس درس آشنایی با اقتصاد _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ بیژن امجدیانتدریس درس آشنایی با اقتصاد _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ بیژن امجدیان
2تدریس درس آشنایی با اقتصاد _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفیتدریس درس آشنایی با اقتصاد _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفی
3تدریس درس آشنایی با اقتصاد _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ تارا علویتدریس درس آشنایی با اقتصاد _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ تارا علوی
4تدریس درس آشنایی با اقتصاد _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ تارا علویتدریس درس آشنایی با اقتصاد _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ تارا علوی
5تدریس درس  اقتصاد چیست _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفیتدریس درس اقتصاد چیست _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفی
6تدریس درس  اقتصاد چیست _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفیتدریس درس اقتصاد چیست _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفی
7تدریس درس اقتصاد چیست _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفیتدریس درس اقتصاد چیست _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفی
8تدریس درس اقتصاد چیست _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفیتدریس درس اقتصاد چیست _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفی
9تدریس درس تولید _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ تارا علویتدریس درس تولید _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ تارا علوی
10تدریس درس بازار و سرمایه _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ تارا علویتدریس درس بازار و سرمایه _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ تارا علوی
11تدریس درس بازار و سرمایه _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ بیژن امجدیانتدریس درس بازار و سرمایه _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ بیژن امجدیان
12تدریس درس بازار و سرمایه _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفیتدریس درس بازار و سرمایه _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفی
13تدریس درس بانک _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ تارا علویتدریس درس بانک _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ تارا علوی
14تدریس درس پول _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ تارا علویتدریس درس پول _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ تارا علوی
15تدریس درس رشد توسعه و پیشرفت _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ تارا علویتدریس درس رشد توسعه و پیشرفت _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ تارا علوی
16تدریس درس رشد توسعه و پیشرفت _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ تارا علویتدریس درس رشد توسعه و پیشرفت _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ تارا علوی
17تدریس درس فقر و توضیع درامد _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ تارا علویتدریس درس فقر و توضیع درامد _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ تارا علوی
18تدریس درس فقر و توضیع درامد _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ تارا علویتدریس درس فقر و توضیع درامد _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ تارا علوی
19تدریس درس بودجه و مالیات دولت _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفیتدریس درس بودجه و مالیات دولت _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفی
20تدریس درس بودجه و مالیات دولت _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفیتدریس درس بودجه و مالیات دولت _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفی
21تدریس درس بودجه و مالیات دولت _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفیتدریس درس بودجه و مالیات دولت _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفی
22تدریس درس دولت و اقتصاد _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفیتدریس درس دولت و اقتصاد _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفی
23تدریس درس دولت و اقتصاد _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفیتدریس درس دولت و اقتصاد _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفی
24تدریس درس دولت و اقتصاد _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفیتدریس درس دولت و اقتصاد _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفی
25تدریس درس دولت و اقتصاد _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفیتدریس درس دولت و اقتصاد _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفی
26تدریس درس دولت و اقتصاد _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفیتدریس درس دولت و اقتصاد _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفی
27تدریس درس مدیریت کلان اقتصادی _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفیتدریس درس مدیریت کلان اقتصادی _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفی
28تدریس درس مدیریت کلان اقتصادی _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفیتدریس درس مدیریت کلان اقتصادی _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ سارا شریفی
29تدریس درس تاریخ شناسی _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبیتدریس درس تاریخ شناسی _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبی
30تدریس درس تاریخ شناسی _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبیتدریس درس تاریخ شناسی _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبی
31تدریس درس تاریخ شناسی _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبیتدریس درس تاریخ شناسی _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبی
32تدریس درس تاریخ شناسی _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبیتدریس درس تاریخ شناسی _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبی
33تدریس درس یونان و روم _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبیتدریس درس یونان و روم _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبی
34تدریس درس یونان و روم _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبیتدریس درس یونان و روم _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبی
35تدریس درس هند و چین _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبیتدریس درس هند و چین _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبی
36تدریس درس پیداش تمدن _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبیتدریس درس پیداش تمدن _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبی
37تدریس درس پیداش تمدن _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبیتدریس درس پیداش تمدن _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبی
38تدریس درس سپیده دم تمدن ایرانی _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبیتدریس درس سپیده دم تمدن ایرانی _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبی
39تدریس درس سپیده دم تمدن ایرانی _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبیتدریس درس سپیده دم تمدن ایرانی _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبی
40تدریس درس مطالعه و کاوش در گذشته های دور _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبیتدریس درس مطالعه و کاوش در گذشته های دور _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبی
41تدریس درس مطالعه و کاوش در گذشته های دور _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبیتدریس درس مطالعه و کاوش در گذشته های دور _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبی
42تدریس درس ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبیتدریس درس ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبی
43تدریس درس ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبیتدریس درس ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان _ تاریخ _ پایه دهم انسانی _ حبیبه محبی
44تدریس جغرافیای طبیعی _ جغرافیا _ دهم انسانی _ یحییتدریس جغرافیای طبیعی _ جغرافیا _ دهم انسانی _ یحیی
45تدریس جغرافیای طبیعی _ جغرافیا _ دهم انسانی _ محبیتدریس جغرافیای طبیعی _ جغرافیا _ دهم انسانی _ محبی
46تدریس جغرافیای طبیعی _ جغرافیا _ دهم انسانی _ یحییتدریس جغرافیای طبیعی _ جغرافیا _ دهم انسانی _ یحیی
47تدریس جغرافیای طبیعی _ جغرافیا _ دهم انسانی _ محبی 2تدریس جغرافیای طبیعی _ جغرافیا _ دهم انسانی _ محبی 2
48تدریس جغرافیای طبیعی _ جغرافیا _ دهم انسانی _ محبی  3تدریس جغرافیای طبیعی _ جغرافیا _ دهم انسانی _ محبی 3
49تدریس جغرافیای طبیعی _ جغرافیا _ دهم انسانی _ محبی 4تدریس جغرافیای طبیعی _ جغرافیا _ دهم انسانی _ محبی 4
50تدریس جغرافیا چیست _ جغرافیا _ دهم انسانی _ محبیتدریس جغرافیا چیست _ جغرافیا _ دهم انسانی _ محبی
51تدریس جغرافیا چیست _ جغرافیا _ دهم انسانی _ محبی 2تدریس جغرافیا چیست _ جغرافیا _ دهم انسانی _ محبی 2
52تدریس منطق و مباحث آن _ منطق _ دهم انسانی _ فخوریتدریس منطق و مباحث آن _ منطق _ دهم انسانی _ فخوری
53تدریس روابط میان ذهن، زبان _ منطق _ دهم انسانی _ فخوریتدریس روابط میان ذهن، زبان _ منطق _ دهم انسانی _ فخوری
54تدریس تعریف _ منطق _ دهم انسانی _ فخوریتدریس تعریف _ منطق _ دهم انسانی _ فخوری
55تدریس روابط میان ذهن، زبان _ منطق _ دهم انسانی _ فخوری 2تدریس روابط میان ذهن، زبان _ منطق _ دهم انسانی _ فخوری 2
56تدریس آشنایی با استدلال _ منطق _ دهم انسانی _ فخوریتدریس آشنایی با استدلال _ منطق _ دهم انسانی _ فخوری