کهکشان دانش!
کهکشان دانش!
کهکشان دانش!

کهکشان دانش!

۴۵ ویدئو ۲٬۸۸۰ بازدید

چگونه زمین میلرزد؟بعداززلزله چه اتفاقی خواهدافتاد؟

دراین ویدئوچگونگی زمین لرزه رامشاهده خواهیدکرد!

تکنولوژی ۲۹ مهر ۱۳۹۶