شیخ بی عمل!!!
شیخ بی عمل!!!
شیخ بی عمل!!!

شیخ بی عمل!!!

۳۸۴ ویدئو ۴۱٬۵۳۳ بازدید

نگاه بدیع و جامع امیرالمؤمنین به دنیا

دنیا از نظر امام علی را با هم در این کلیپ ببینیم.

مذهبی ۵ مرداد ۱۳۹۶