دیده بان

دیده بان

۱۰ ویدئو ۳۱۵ بازدید

تحلیل قیام عاشورا دربیان شهیدمطهری

تحلیل وبررسی علل قیام امام حسین(ع)از دیدگاه شهیدمطهری.علت وقوع واقعه عاشورا قصد امربه معروف ونهی ازمنکر امام حسین(ع)بود.این تحلیل شهیدمطهری در کتاب حماسه ایشان هم موجود است.

مذهبی ۱۶ مهر ۱۳۹۶