دانشکده مکانیک

دانشکده مکانیک

۲۹۶ ویدئو ۵٬۹۲۹ بازدید
ارتعاشات
۲۳ ارتعاشات
مقاومت مصالح 1
۲۲ مقاومت مصالح 1
عملکرد هواپیما (Aircraft Performance)
۲۸ عملکرد هواپیما (Aircraft Performance)
مدیریت راهبردی
۲۳ مدیریت راهبردی
آئرودینامیک ۱
۲۵ آئرودینامیک ۱
اصول پیشرانش (جلوبرندگی)
۲۷ اصول پیشرانش (جلوبرندگی)
ترمودینامیک 2
۲۶ ترمودینامیک 2
دینامیک
۱۶ دینامیک
کنترل اتوماتیک (کنترل خطی)
۱۹ کنترل اتوماتیک (کنترل خطی)
دینامیک ماشین
۱۷ دینامیک ماشین
طراحی اجزا ماشین 2
۱۹ طراحی اجزا ماشین 2
دینامیک آشوب
۲۶ دینامیک آشوب
اندازه گیری و سیستم های کنترل
۱۱ اندازه گیری و سیستم های کنترل