عبدالله کریمی

عبدالله کریمی

۱ ویدئو ۹٬۸۹۸ بازدید

طنزه مراد و نادک.جنوبی ها.هرمزگان میناب

این قسمت درباره برق با کلا اینمی هس

متفرقه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶