هیئت مذهبی امام علی ع مسجد جامع افضل روستای گورزانگ
هیئت مذهبی امام علی ع مسجد جامع افضل روستای گورزانگ
هیئت مذهبی امام علی ع مسجد جامع افضل روستای گورزانگ

هیئت مذهبی امام علی ع مسجد جامع افضل روستای گورزانگ

۱ ویدئو ۵ بازدید

مراسم مذهبی درروستای گورزانگ (هیئت امام علی ع مسجد جامع افضل

مراسم مذهبی درروستای گورزانگ (هیئت امام علی ع مسجد جامع افضل

مذهبی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
خبر
۱ ویدئو
خبر
فیلم
۱ ویدئو
فیلم