هیئت مذهبی امام علی ع مسجد جامع افضل روستای گورزانگ
هیئت مذهبی امام علی ع مسجد جامع افضل روستای گورزانگ
هیئت مذهبی امام علی ع مسجد جامع افضل روستای گورزانگ

هیئت مذهبی امام علی ع مسجد جامع افضل روستای گورزانگ

۱ ویدئو ۴۳ بازدید