مینوفر ماجدی

مینوفر ماجدی

۲ ویدئو ۲ بازدید

بررسی ضریب رفتار قاب¬های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی

امروزه در کشورهای لرزه¬خیز جهت اتلاف انرژی لرزه¬ای وارد بر سازه به استفاده از انواع ابزار مستهلک کننده انرژی توصیه شده است. یکی از این ابزارها، میراگرهای اصطکاکی دورانی می باشد. به دلیل اینکه در آیین نامه¬های کنونی مقداری برای ضریب رفتار قاب¬های مجهز به این میراگر¬ها ارائه نشده، در این پایان¬نامه سعی شده تاثیر استفاده از آنها بر روی ضریب رفتار قاب¬های خمشی فولادی مورد ارزیابی قرار گیرد. به همین منظور چندین قاب خمشی فولادی با شکل¬پذیری متوسط با تعداد طبقات مختلف طبق ضوابط استاندارد 2800 و مبحث 10 مقررات ملی ایران، طراحی شده است. سپس با استفاده از تحلیل¬های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی افزایشی و به کمک نرم¬افزار Sap2000-V15، ضریب رفتار و پارامترهای آن برای قاب¬های اولیه و مجهز به میراگربدست آمده و با یکدیگر مقایسه شدند. https://sabzfile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b6%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7-2/

آموزشی ۲۳ تیر ۱۳۹۸