مجله هوانوردی
مجله هوانوردی
مجله هوانوردی

مجله هوانوردی

127 دقيقه 34 ویدیو

صنعت هوایی ایران در حالت بحران است

کاپیتان شهبازی: نه تنها تشویقی نگرفتم بلکه تنبیه هم شدم صنعت هوایی ایران در حالت بحران است امنیت پروازهایمان را مدیون خلبانهایمان هستیم تکنولوژی هوایی ایران برای 70 سال قبل است

سیاسی اجتماعی ۲ اسفند ۱۳۹۶