همیارمد
همیارمد
همیارمد

همیارمد

۴۴ ویدئو ۳۲٬۷۲۳ بازدید
الگوی بالاتنه
۱ ویدئو
الگوی بالاتنه
آموزش خیاطی
۱ ویدئو
آموزش خیاطی
آموزش مجازی خیاطی
۱ ویدئو
آموزش مجازی خیاطی
متد تلفیقی خیاطی
۱ ویدئو
متد تلفیقی خیاطی
همیارمد
۱ ویدئو
همیارمد
سپیده معدنی
۱ ویدئو
سپیده معدنی
رسم الگوی خیاطی
۶ ویدئو
رسم الگوی خیاطی
آموزش دوخت
۱۱ ویدئو
آموزش دوخت