زمین تی وی

زمین تی وی

۲ ویدئو ۲۳ بازدید

محسن نامجو ترنج

ویدیو های بیشتر از محسن نامجو در وب سایت زمین تی وی https://zamintv.com گفتا من آن ترنجم کاندر جهان نگنجمگفتم به از ترنجی لیکن به دست ناییگفتا تو از کجایی که آشفته می‌نماییگفتم منم غریبی از شهر آشناییگفتا سر چه داری کز سر خبر نداریگفتم بر آستانت دارم سر گداییگفتا به دلربایی ما را چگونه دیدیگفتم چو خرمنی گل در بزم دلرباییگفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کردگفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آیدگفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشتگفتا تو بندگی کن کاو بنده‌ پرور آید

موسیقی ۱۵ مرداد ۱۳۹۸